#IHAVEANIDEA

# DATE IDEA
001 2015/12/23 基于社交工具(微信,LINE,Skype等)的Call Center, 无缝接入,具有客户亲和性, 即时信息,语音.
可以云端部署, CDN保障通信, 全球化扩张快, 可SOHO(?), 无需传统电话线路(?)